. category

Kitaplık

SAFAHAT

Safahat , Mehmet Âkif Ersoy‘un 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren eserdir.

İHYÂÜ ULÛMİ’D-DÎN

İHYÂÜ ULÛMİ’D-DÎN Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri. Gerek ismi gerekse kısa önsözündeki açıklamalar, Gazzâlî’nin bu eseri İslâm ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde kaleme aldığını göstermekte, eski ve yeni ilim çevrelerinde de genellikle İĥyâǿın …

MESNEVİ (Mevlana)

Mesnevi (Mevlana)  Mesnevi, Mevlana’nın 6 ciltlik eseridir. Mesnevi’yi Hüsameddin Çelebi’nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi Hüsameddin Çelebi’nin söylediğine göre, Mevlana, Mesnevi beyitlerini Meram’da gezerken, otururken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş.

Divan-ı Hikmet

DİVAN-I HİKMET Yesevilik Tarikatı’nın kurucusu Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikâyetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir.

MAKALAT

Makâlât Makâlât, 13.asrın başında Anadolu’ya gelmiş olan Hacı Bektaş-i Veli’nin görüş ve düşüncelerinin yanı sıra islam dinin genel hükümlerini de anlattığı eseridir.