İmam Gazzâlî (1058-1113 )

Hayatı

Babası Muhammed ölürken âlim dostlarından birine Gazzâlî’yi okutmasını vasiyet etti. Böylece Gazzâlî’nin eğitim hayatı başladı. Bir süre sonra Âlim kendisine bakamayacak duruma gelir ve ona bir medreseye kayıt olmasını tavsiye eder.

Gazzâlî Cûrcan’da bulunan meşhur âlim Cüveyni’nin yanına gider ve eğitimine devam eder bir süre sonra Tus’a dönmeye karar verir.

Dönerken haydutların saldırısına uğrar. Haydutlar onun kitaplarını, yazılarını ve notlarını alırlar. O günden sonra artık okuduğu her şeyi ezberlemeye çalışır.

Kısa bir süre sonra devrin ileri gelen âlimlerinden olur ve Bağdad’a Nizamiye Medresesine gelir. Burada devrin meşhur siyasetçisi Nizamülmülk’ün dikkatini çeker. Bir süre sonra Nizamiye Medresesine başöğretmen tayin edilir.

Dört yıl yaptığı baş öğretmenlik sırasında kendisini gölgede bırakacak âlim çıkmaz. Bu süreçte itibarı ve nüfuzu çok yüksektir. Devlet adamları tarafından kendisine büyük bir saygı duyulur.

Bir süre sonra kendi iç âlemine dönmek için Nizamiye Medresesinden ayrılır ve Şam’a gider. Ordaki Camii Emeviye’de tam 11 yıl inzivaya çekilir. 11 yıllık İnzivadan sonra memleketi Tus’a döner. Orada 1113 yılında vefat etmiştir.

 

Eserleri

Gazzâlî’nin risale ve reddiyeleriyle birlikte yaklaşık 500 kitap yazdığı rivayet edilmektedir ancak günümüze sadece 75 tane eseri ulaşmıştır.

Ünlü eserlerinden bir kaçı şunlardır:

İhya-u Ulumi’d Din- Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır.

El münkız mine’d Dalal – Bu kitabında, hakikate nasıl eriştiğini anlatmakta ve bazı fırkaları inceleyerek tenkit etmektedir.

Makaasidü’l Felasife – Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir.

Tehafütü’l Felasife – Aristo felsefesine tenkit amacıyla yazılmıştır.

İmam gazali hakkında birkaç ek bilgi: Kendisi Fars asıllıdır. Hüccetülislam ve Zeynuddin lakapları vardır. Ortaçağ Avrupasında Algazel ve Abuhamet isimleriyle tanınmıştır.

Kaynakça: ihya.info/gazali/imam-i-gazali-kimdir.html

         tr.wikipedia.org/wiki/Gazzâlî